Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | דו"ח הניסויים בבעלי חיים לשנת 2012
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | דו"ח הניסויים בבעלי חיים לשנת 2012

דו"ח הניסויים בבעלי חיים לשנת 2012

282,538 בעלי חיים, שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, עברו ייסורי תופת בשנת 2012 בתעשיית הניסויים בישראל. כמעט כולם הומתו בתום הניסוי. נתונים אלה לא כוללים את עשרות אלפי בעלי החיים בהם בוצעו ניסויים במערכת הבטחון.

לפני מספר ימים פרסמה המועצה לניסויים בבעלי חיים במשרד הבריאות את הנתונים אודות בעלי החיים בהם השתמשו בתעשיית הניסויים בישראל בשנת 2012, במסגרת 2,473 ניסויים. מדובר בעלייה של אחוז בכמות בעלי החיים שעונו במעבדות לעומת שנת 2011, ואולם זהו מספר נמוך משנת 2010. בשימוש בעלי חיים למטרות הוראה (לתואר ראשון במדעי החיים) ו-"הכשרה" חלה ירידה של 16.3% (3,134 בעלי חיים) 38.4% (541 בעלי חיים) בהתאמה.

חומרת הסבל בניסויים מוגדרת על-פי החוק ל-5 דרגות. על-פי הנתונים, בלמעלה מ-40% מהניסויים חוו בעלי החיים את שתי רמות הסבל הקשות ביותר (מסיבות לא ברורות, הנתונים שפורסמו מתייחסים לכמות הניסויים ולא לכמות בעלי החיים עצמם). ב-10% מהניסויים חוו בעלי החיים את רמת הסבל החמורה ביותר, המוגדרת כך: " ניסויים הגורמים כאב או סבל ניכרים ומתמשכים ואשר בעלי החייםבהם אינם מטופלים במשככי כאבים,  גידולים סרטניים מפושטים או ניסויים הגורמים למוות (כגון: שימוש ברעלים)." כמו כן, ב-32% מהניסויים דורג סבלם של בעלי החיים ברמה הרביעית המוגדרת כ-" ניסויים הגורמים כאב או עקה בינונית עד קשה המטופלים במשככי כאבים".

273,549 מבעלי החיים שנוצלו בתעשיית הניסויים בשנת 2012 (96.8%) הומתו בתום הניסוי. מכיוון שב-5,152 בעלי חיים עדיין בוצעו ניסויים, אחוז בעלי החיים שהומתו בשנת 2012 בתום ניסוי שבוצע בהם עמד למעשה על 98.6%. חמישה בעלי חיים בלבד הועברו לשיקום – ארבעה קופים וארנבת; שלושה בלבד הוצעו לאימוץ – 2 חתולים וכלב; 3,516 הוחזרו לעדר ו-313 הוחזרו לטבע. כל השאר כאמור סיימו את חייהם כסלילי עשן.

מי הם אותם בעלי חיים אנונימיים? הקרובנות הרבים ביותר של תעשייה מחרידה זו הם עכברים וחולדות - בעלי חיים רגישים המסוגלים לחוש כאב לא פחות משאר בעלי החיים שנאלצו לחוות את זוועות המעבדה. ניתן לצפות כאן בחשיפה ממעבדות בישראל בשנת 2009, ובעדויותיהם של מי שצילמו את המתרחש במצלמות נסתרות:

למרות דו"חות חריפים של מבקר המדינה מהשנים 2004 ו-2011 שהתריע על חוסר שקיפות, תנאי החזקה קשים, ניגוד עניינים וחוסר תפקוד של המעוצה לניסויים בבעלי חיים והוועדות הפנימיות הכפופות לה, זוועות אלו ממשיכות  להתקיים גם היום – 19 שנים לאחר חקיקת חוק צער בעלי חיים.

נתוני המועצה לניסויים בבעלי חיים, אשר בראשה עומד נסיין, אינם מפתיעים ומלמדים על כשלונה במילוי תפקידה. מאז ומתמיד הצביעה האגודה על כך שהמערכת המשפטית שמסדירה כביכול את הניסויים בבעלי-חיים לא נועדה להגן עליהם, אלא מהווה לא יותר מניסיון להרגיע את המצפון הציבורי נוכח מעשי זוועה הנעשים במאות אלפי בעלי-חיים בישראל מדי שנה. דו"חות מבקר המדינה, לצד הנתונים שפורסמו מעידים על עליה בכמות הניסויים ובכמות בעלי החיים שעונו בהם, חושפים את השחיתות  ומגלים תמונת מציאות עגומה המאפשרת לניסויים בבעלי חיים להתקיים ללא התערבות של ממש.  במקום להגן על בעלי החיים במעבדות מגינה המועצה על האינטרסים הזרים של הנסיינים, האקדמיה, סוחרי החיות והחברות המסחריות; היא לא מאשרת חלופות שאושרו בעולם המערבי; והליכי אישור הניסויים בה הם במקרים רבים בבחינת פארסה, משהם מאושרים על ידי הנסיינים עצמם.

אין ספק כי המנגנון להסדרת הניסויים בבעלי-חיים פשט את הרגל. הממצאים מלמדים שהגורמים העורכים ניסויים בבעלי-חיים, לרבות אלו שמתהדרים בהיותם מוסדות אקדמיים, אינם ראויים לאמון הציבור. הגיע הזמן לדיון ציבורי אמיתי ופתוח בכל ההיבטים של הניסויים בבעלי-חיים ולהתקדמות לשיטות מחקר מתקדמות ומהימנות.

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים מתנגדת לכל ניצול של בעלי חיים ופועלת להפסקה המוחלטת של השימוש בבעלי חיים לצורך ניסויים. אנו מאמינים שבעלי חיים אינם כלי לשימושו של האדם או חומר גלם זול בידי הנסיינים, אלא יצורים חשים הזכאים לכבוד, חמלה ואוטונומיה על גופם.

 

מקור:

www.health.gov.il/Services/Committee/animax/Pages/statistics.aspx

 

 

דו"ח הניסויים בבעלי חיים לשנת 2012

ניתן לתרום לאגודה